Zásady ochrany osobných údajov

  Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľ: E – Loyalty s.r.o., Kvačalova 1217/51, 010 01 Žilina, IČO: 46766375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vločka číslo: 57052/L Prevádzkovateľ je v súlade s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním Stránok a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacim tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Stránok Prevádzkovateľ má výhradné právo realizovať zmeny, odstrániť alebo doplniť akékoľvek súčasti Stránok. Bez súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané zasahovať akýmkoľvek spôsobom do technickej podstaty Stránok Preberanie a šírenie údajov zo Stránok je zakázané Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na Stránky a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky Pripomienky k obsahu a vzhľadu Stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu: info@e-loyalty.sk Ochrana osobných údajov: Zásady ochrany osobných údajov platia pre Stránky spoločnosti E – Loyalty s.r.o., ktorá je ich prevádzkovateľom (ďalej Spoločnosť) . Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov, týkajúce sa Stránok, ktoré chcete navštíviť. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte tieto Stránky. Vstupom a používaním týchto Stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte. K spracúvaniu vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany Spoločnosti sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou. Získavame od vás iba tie informácie, ktoré je potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z našej histórie a to e-mailom, písomne alebo osobne. Automaticky zhromaždované neosobné informácie Spoločnosť E – Loyalty s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Spoločnosť smie poskytnúť informácie – celkové štatistiky, dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje. Spoločnosť získané osobné údaje zákazníkov, klientov nezverejňuje.   Osobné informácie – účel, zoznam, dobrovoľnosť Preto, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky alebo spravovať zákaznícke programy, budeme vás s najväčšou pravdepodobnosťou musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na výrobok, požiadavku na službu alebo ak zašlete materiál na tieto Stránky, môžeme vás v budúcnosti kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky či požiadavky. S výnimkou prípadov, ked to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky alebo pre správu zákazníckeho programu a zlepšenie služieb a produktov spoločnosti E – Loyalty s.r.o.. Zároveň týmto dávate spoločnosti E – Loyalty s.r.o. právo na hore uvedený účel poskytnúť vami dodané informácie partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou E – Loyalty s.r.o. (napr. kuriérska služba ). Osobné údaje sa zberajú a spracúvávajú za účelom identifikácie zákazníka, klienta, účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar v momente registrácie na Stránkach. Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníkov a klientov ako meno, priezvisko, adresa, ičo, dič, mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba. V prípade zákazníkov (obchodný partner Spoločnosti) sú údaje spracovávané z dôvodu fakturácie zo Zákona, u klientov (obchodný partner zákazníka) sú poskytované údaje na báze dobrovoľnosti, spracúvajú sa len tie údaje, ktoré sú potrebné na plnenie služby, ktorú klient očakáva. Tieto údaje sa uchovávajú len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.   Zabezpečenie Z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť E – Loyalty s.r.o. určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov. Napríklad, pri zhromaždovaní alebo prenose citlivých dát používame šifrovaciu technológiu. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v zmysle platných právnych predpisov SR ako aj predpismi EÚ. Spoločnosť po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb. Dotknutá osoba (zákazník, klient) je povinná uviesť úplné a pravdivé údaje potrebné na splnenie účelu. Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti o likvidáciu jej osobných údajov. Identifikácia návštevníka Pre informačné účely môžete Stránky používať bez toho, aby ste spoločnosť E-Loyalty informovali o tom, kto ste a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Môže však nastať stav, že spoločnosť E-Loyalty popr. ňou poverené tretie osoby do vášho počítača umiestnia informáciu, ktorá umožní spoločnosti E-Loyalty zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako “cookies” a sú používané na mnohých webových stránkach a ich používanie sa stalo v oblasti informačných technológií bežné. Samotné Cookies je uložené na pevnom disku vo vašom počítačí na nie na týchto Stránkach. Spoločnosť E – Loyalty bude používať iba informácie, ktoré sama umiestnila v cookies prostredníctvom týchto Stránok. Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, alebo opakovaného zadávania položiek, ktoré umiestnite do vášho nákupného košíka medzi dvomi návštevami, ak na predošlej návšteve danú transakciu neukončíte. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná – inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne. Pomocou informácií, ako a kedy naši návštevníci používajú tieto Stránky alebo iné stránky spoločnosti E-Loyalty, môže spoločnosť E – Loyalty ďalej zdokonaľovať tieto Stránky. Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač, v prípade že tento prehliadač dané nastavenia umožňuje. Prosím, buďte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti Stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani nebudete môcť sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na týchto Stránkach. Okrem vlastných používame aj cookie služby Google Analytics a cookie DoubleClick s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našich stránok. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa.. Okrem toho môžu tieto Stránky používať inú technológiu, ktorá umožňuje spoločnosti E – Loyalty zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Neplnoletí Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti E – Loyalty žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené. 
Zmeny Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Podmienky špecifické pre služby Spoločnosť E – Loyalty s.r.o. môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby (napríklad Podmienky používania), v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).   Softvér Spoločnosť E – Loyalty s.r.o. je prevádzkovateľom internetových stránok www.e-loyalty.sk , www.e-loyalty.cz, www.e-loyalty.eu, ku ktorým má zároveň vlastnícke právo. Na týchto Stránkach je prevádzkovaný Softvér -vernostný systém Efekt, ktorý ponúka zákazníkom a je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti E – Loyatly s.r.o., ktorá má zároveň k nemu autorské práva. Spoločnosť E – Loyalty výslovne zakazuje umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové skránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópii a takéto konanie je protizákonné. Porušovateľ sa týmto vystavuje riziku trestoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude Spoločnosť požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich autorských práv. Zákazník softvér nezískava do vlastníctva, iba si ho prenajíma za dohodnutý poplatok. Softvér sa neištaluje do počítača zákazníka, funguje v on-line prostredí po prihlásení sa do systému Efekt. Zákazník a klient registráciou v systéme Efekt vyjadrujú súhlas s jeho používaním. Spoločnosť E-Loyalty vyhlasuje, že softvér poskytuje “tak, ako je” a neposkytuje naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv, okrem zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu. Dokumenty Spoločnosť E – Loyalty môže na svojich Stránkach zverejňovať rôzne dokumenty – tlačové správy, technické údaje o produktoch, súboroch a podobne. Ich použitie je povolené, musia však byť dodržané určité zásady: použitie dokumentu nesmie byť vyložene zakázané, dokument nebude použitý na komerčný účel (či už priamo alebo nepriamo), dokumenty z týchto Stránok slúžia výlučne ako informácia pre osobnú potrebu, dokumenty nebudú kopírované ani šírené, dokumenty nebudú upravované, dokument bude obsahovať informáciu o nositeľovi autorských práv, bude uvedený zdroj získania dokumentu. Spoločnosť E – Loyalty ako prevádzkovateľ Stránok ako jediná môže meniť vzhľad, grafiku alebo úpravu webových stránok. Kopírovanie, napodobňovanie, úprava Stránok ako aj jednotlivých prvkov niesmie byť vykonané bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti E – Loyalty. Taktieža E – Loyalty nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody či ujmy, ktoré vznikli tretím stranám z použitia takýchto dokumentov, nachádzajúcich sa na Stránkach, okrem škôd, ktoré sú ustanovené zákonom. Dokumenty či iné informácie nachádzajúce sa na Stránkach, môžu obsahovať rôzne nepresnosti, prevádzkovateľ ich môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšenia a preto nemusia zodpovedať daným produktom a službám v reálnom čase. Hypertextové odkazy V prípade, že sa na Stránkach nachádzajú hypertextové odkazy na stránky iných subjektov, tieto odkazy vám umožnia opustiť Stránky, spoločnosť E – Loyalty, napriek tomu, že odkazuje na tieto stránky nezodpovedá za ich obsah, zmeny, aktualizáciu. Hypertextové odkazy na rôzne stránky sú iba pomôckou a neznamená to, že spoločnosť E – Loyalty schvaľuje stránky iných subjektov či ich obsah. Ochranné známky a autorské práva Spoločnosť E – Loyalty nie je držiteľom ochrannej známky, Spoločnosť E – Loyalty s.r.o. vlastní autorské práva k programu Efekt. V prípade, že sa v dokumentoch či príkladoch nachádzajú názvy spoločností, organizácií, produktov, udalostí, či mená osôb, tieto sú fiktívne a akákoľvek podobnosť so skutočťou je čisto náhodná a nemá žiadny iný zámer. Na Stránkach názvy tu uvedených spoločností alebo produktov môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Autorské práva ku dokumentom a programom na týchto Stránkach vlastní a/alebo vykonáva E – Loyalty s.r.o., Kvačalova 51, Žilina, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. 

Otázky a problémy S otázkami alebo problémami sa obráťte prosím na zákaznícku podporu : info@e-loyalty.sk ochrana súkromia platí aj pre cookies V Žiline, 25.5.2018